Všeobecné podmienky

Záložňa

 • Zmluvné obdobie je 6 týždňov (7 týždňov prevádzky v Prešove a Sabinove). Ak sa klient rozhodne mať u nás založenú vec dlhšie, môže tak urobiť po zaplatení príslušného poplatku. Výška poplatku závisí od výšky požičanej sumy a doby založenia. Pri krátkodobých pôžičkách, alebo pri potrebe okamžitej finančnej injekcie sa návštevou záložne klient vyhýba rôznym trápnym situáciám a na určitú dobu sa stáva partnerom diskrétnej a serióznej firmy.

Vernostná karta

Vernostná karta INBOX je vernostný program vytvorený a poskytovaný spoločnosťou INBOX s.r.o. pre klientov, ktorí využívajú finančné služby v záložniach spoločnosti INBOX s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky pre získanie Vernostnej karty INBOX a z toho vyplývajúce práva a povinnosti držiteľov Vernostnej karty INBOX. Držiteľ Vernostnej karty INBOX je oprávnený, za podmienok vymedzených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, získavať body pri využívaní finančných služieb v záložniach INBOX s.r.o. a následne ich uplatňovať ako zľavu pri využívaní ďalších služieb (platba v záložni a nákup tovaru v predajni) určených výhradne klientom INBOX s.r.o.

Vznik nároku na Vernostnú kartu INBOX

Vernostnú kartu INBOX môže získať každý zákazník, ktorý spĺňa  podmienky:

 • Je fyzickou osobou staršou ako 18 rokov s trvalým alebo povoleným pobytom na území SR.
 • Vvužije jednu z našich finančných služieb záložne - platbu v hotovosti priamo v pobočke INBOX s.r.o., t.j. vyplatenie poplatkov zo záložnej zmluvy.
 • Požiada o vydanie Vernostnej karty INBOX. Prevzatím karty zákazník súhlasí so Všeobecnými obchodnými  podmienkami. Zákazník sa registruje do vernostného programu priamo pri platbe za služby. Dodatočná registrácia nie je možná.

Zákazníkovi bude vydaná vždy len jedna Vernostná karta INBOX, a to na prvej prevádzke spoločnosti INBOX s.r.o., kde zákazník požiada o jej vydanie. V prípade, že zákazník využíva finančné služby na viacerých prevádzkach, môže požiadať o zaregistrovanie tej istej Vernostnej karty INBOX aj v ďalších prevádzkach za podmienky splnenia druhého bodu, t.j. platba v hotovosti za službu v záložni v danej prevádzke.

Výhody poskytované držiteľom Vernostnej karty INBOX

Zľava vo forme bodov:  pri využití finančných služieb s Vernostnou kartou INBOX sú zákazníkovi pripísané body, ktoré si môže zákazník uplatniť ako zľavu pri nasledujúcich finančných službách(1 bod = 0,03 €) podľa nižšie popísaných kritérií. Pri každom využití finančných služieb záložne INBOX s.r.o. s Vernostnou kartou INBOX sa zákazníkovi za každých 3,32 € zaplatených poplatkov pripíšu na kartu 3 body.

Pravidlá získavania a uplatňovania bonusových bodov

Body na Vernostnú kartu INBOX sa pripisujú len za služby poskytnuté v záložni INBOX s.r.o. ,t.j. vyplatením poplatkov zo záložnej zmluvy. Zľavu uplatnením bonusových bodov z Vernostnej karty INBOX môže zákazník využiť pri platbe v záložni aj na nákup tovaru v predajni. V prípade, že zákazník využíva finančné služby vo viacerých prevádzkach a súčasne má v týchto prevádzkach zaregistrovanú aj Vernostnú kartu INBOX, budú sa mu pripisovať na kartu aj body získané v týchto prevádzkach. Bonusové body z viacerých prevádzok nie je možné spájať. Na každej prevádzke je možné uplatňovať len tie bonusové body, ktoré boli na konkrétnej prevádzke získané. Zákazník môže z vážnych dôvodov (sťahovanie, zmena adresy) požiadať o prenos bonusových bodov do zákazníkom vybranej  prevádzky INBOX s.r.o. v rámci Slovenskej republiky. Prenos bodov je bezplatný. Body z Vernostnej karty INBOX  nie je možné zamieňať za hotovosť. Spoločnosť INBOX s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť podmienky pripisovania a uplatňovania bodov z Vernostnej karty INBOX.

Platnosť hodnoty bonusových bodov na vernostnej karte INBOX

Platnosť bonusových bodov je 36 mesiacov od dátumu ich pripísania na Vernostnú kartu INBOX. Body, ktoré si klient firmy INBOX s.r.o. neuplatní do 36 mesiacov od ich pripísania na Vernostnú kartu INBOX, budú exspirované bez možnosti ich ďalšieho využitia.

Vydanie Vernostnej karty INBOX

Vernostná karta INBOX je vydávaná zákazníkovi INBOX s.r.o. pre jeho identifikáciu pri uplatňovaní výhod. Karta je neprenosná a výhody môžu byť uplatnené len pri jej predložení spolu s OP alebo pasom len v prevádzke, kde mu bola vydaná, alebo následne  zaregistrovaná. Vernostná karta INBOX je zákazníkovi INBOX s.r.o. zapožičaná na bezplatné používanie. Karta bude vydaná priamo na pobočke f. INBOX s.r.o. Prevzatím karty zákazník získa právo využívať výhody Vernostnej karty INBOX.

Strata, odcudzenie, poškodenie Vernostnej karty INBOX

Stratu, odcudzenie, alebo poškodenie Vernostnej karty INBOX držiteľ nahlási v pobočke, kde mu bola vydaná, alebo na prevádzke, kde bola Vernostná karta INBOX následne zaregistrovaná.  Ak má držiteľ Vernostnej karty INBOX záujem o vydanie novej karty, bude mu  za poplatok 1,00 € na základe žiadosti vydaná nová karta. Na novo vydanú kartu bude držiteľovi Vernostnej karty INBOX pripísaný počet  bodov rovnajúci sa zostatku bodov stratenej, odcudzenej, alebo poškodenej karty do  2 pracovných dní od okamihu obdržania oznámenia o strate, odcudzení, alebo poškodení pôvodnej karty.

Ukončenie platnosti Vernostnej karty INBOX zo strany klienta

Doručením písomného oznámenia zaslaného spolu s Vernostnou kartou INBOX, alebo osobne na prevádzke, kde bola klientovi karta  vystavená, resp. následne zaregistrovaná.  Ukončením vernostného programu zákazník stráca právo využívať výhody vyplývajúce z Vernostnej karty INBOX. V prípade  opätovného vydania Vernostnej karty INBOX, tento zákazník nemá nárok na žiadne výhody  vyplývajúce z predchádzajúcej Vernostnej karty INBOX. Pri  opätovnom vydaní Vernostnej karty INBOX bude karta zákazníkovi spoplatnená  poplatkom 1,00 €.

Ukončenie platnosti Vernostnej karty INBOX zo strany spoločnosti INBOX s.r.o.

V prípade zistenia porušovania Všeobecných obchodných podmienok Vernostnej karty INBOX zo strany klienta, je spoločnosť INBOX s.r.o. oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia, vylúčiť klienta z programu zliav Vernostnej karty INBOX. Zákazník v tomto prípade stráca všetky neuplatnené body a zanikajú mu všetky výhody vyplývajúce z programu Vernostnej karty INBOX  na všetkých prevádzkach firmy INBOX s.r.o..Zákazník, ktorý bol vylúčený z programu zliav Vernostnej karty INBOX, nemá nárok na nadobudnutie opätovného členstva.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Výhody Vernostnej karty INBOX nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné. Spoločnosť INBOX s.r.o. si vyhradzuje právo z obchodných dôvodov alebo z dôvodov zapríčinených vyššou mocou zmeniť Všeobecné obchodné podmienky Vernostnej karty INBOX, poskytované benefity a pravidlá ich získavania. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vernostného programu Vernostnej karty INBOX nadobúdajú účinnosť 01.10.2016.

Objednávanie a doprava tovaru

Zaujal Vás šperk alebo tovar (ďalej len tovar) na našej internetovej stránke, ale nachádza sa v predajni vo vzdialenom meste od Vášho bydliska? Ponúkame možnosť presunutia tovaru na jednu z našich kamenných predajní, ktorá je na najbližšie k Vám.

Ako postupovať?

 • Vyplníte objednávku na našej web stránke a vyberiete predajňu, na ktorú máme objednaný tovar presunúť.
 • Pri objednávke cez zákaznícku linku 055/7262718 (pondelok-piatok 08.00-15.30) sa dohodnete s operátorom na predajni, kde Váš objednaný tovar presunieme.
 • Ak potrebujete doplňujúce informácie, poskytneme Vám ich aj na našej e-mail adrese predajZMAZAT@inbox-eu.sk
 • Objednávky sa dajú realizovať len cez našu web stránku (t.j. cez košík), alebo cez zákaznícku linku.

Na Váš podnet Vám tovar zarezervujeme a zabezpečíme presun do požadovanej predajne. Tovar nedoručujeme na domácu adresu! Keď bude tovar na požadovanej predajni, budete vyrozumený (telefonicky,sms, email) a tovar bude rezervovaný 48 hodín. Po uplynutí lehoty 48 hod. bude tovar opätovne zaradený do predaja.

Minimálna hodnota jednej položky, ktorú chcete presunúť, musí byť v hodnote aspoň 3.50 Eur! (Tovar do 3.50 Eur je k odberu len na danom mieste predaja.) Nadrozmerný tovar (bicykle, kočiare, televízory) nepresúvame!

Tovar sa na stránke bude zobrazovať aj po objednaní. Ostáva na stránke až do ďalšej aktualizácie zoznamu tovarov v predaji (t.j. väčšinou do ďalšieho dňa).

Doručenie tovaru na určenú pobočku je bezplatné. Rozvoz je vykonávaný našou firmou. Doba dodania tovaru je 1 až 31 dní.

Reklamačné podmienky elektronického obchodu zalozna.sk

 • Reklamovať je možné iba tovar zakúpený v e-shope www.zalozna.sk firmy Inbox s.r.o., ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.
 • Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru čo najskôr po jeho dodaní a prevzatí vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru.
 • Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu na ktorejkoľvek pobočke firmy Inbox s.r.o. vyplnením reklamačného formuláru.
 • Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.
 • Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný za obdobný s porovnateľnými technickými parametrami.
 • Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  • nepredložením dokladu o zaplatení za tovar.
  • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
  • uplynutím záručnej doby tovaru.
  • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu.
  • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.
  • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.
  • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
  • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 • Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.
 • Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
  • predávajúci zabezpečí odstránenie vady.
  • predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).
 • Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:
  • výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov.
  • v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.
 • Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
 • Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.
 • Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 • Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

Úhrada za tovar, reklamácie a záručné podmienky

 • Úhrada za tovar prebieha priamo na predajni v hotovosti prípadne platobnou kartou. Pri kúpe tovaru bude zákazníkovi tovar predvedený a bude oboznámený o prípadných chybách tovaru, vzhľadom na to, že sa jedná aj o používaný tovar.
 • Prípadné reklamácie sa riadia interným reklamačným poriadkom podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa v kamenných predajniach.
 • Záruka na používaný tovar je 12 mesiacov. Záruka na nový tovar je 24 mesiacov.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť (neprijať) objednávku alebo jej časť, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (údaje na objednávke sú neúplné, chybné a pod.), alebo ak sa tovar medzičasom predal inému zákazníkovi

Súhlas na spracovanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 (Odkaz) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR 4. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Klient potvrdzuje, že súhlas so spracovaním svojich osobných údajov nebol žiadnym spôsobom vynucovaný alebo podmieňovaný a došlo k nemu na základe dobrovoľnosti a výlučne za účelom riadneho spracovania objednávky.